با سلام

متاسفانه از هفته گذشته شاهد افزایش نرخ بودیم. با توجه به این افزاش نرخ، قیمت دامنه ها تا ساعاتی دیگر افزایش پیدا خواهد کرد و از امروز کلیه دامنه ها با نرخ جدید محاسبه می شود.
توجه داشته باشید؛ میهن برای پسوندهای اصلی دامنه؛ بدون هیچ سودی قیمت هارا در نظر میگیرد.


Saturday, May 25, 2019

« بازگشت