هاست اشتراکی

هاست آلمان 500 مگ

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست آلمان 1 گیگ

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست 1 گیگ-MA1G

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست آلمان 1.5 گیگ

فضای میزبانی 1500 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست آلمان 2 گیگ

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست 2 گیگ-M2G

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست آلمان 3 گیگ

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 25000 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست آلمان 5 گیگ

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 35 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست دانلود 10 گیگ

فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
بک آپ هفتگی