میل سرور

میزبانی ایمیل بسته یک

• حجم دیسک 5 گیگابایت
• تعداد ایمیل نامحدود
• نوع دیسک RAID-10
• کنترل پنل اختصاصی
• دسترسی Webmail دارد
• دسترسی Outlook دارد
• SMTP/POP/IMAP دارد
• EMail Forward دارد
• پاسخگوی خودکار دارد

میزبانی ایمیل بسته دو

• حجم دیسک 10 گیگابایت
• تعداد ایمیل نامحدود
• نوع دیسک RAID-10
• کنترل پنل اختصاصی
• دسترسی Webmail دارد
• دسترسی Outlook دارد
• SMTP/POP/IMAP دارد
• EMail Forward دارد
• پاسخگوی خودکار دارد